Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LUBELSKAAKADEMIAJEZYKOWA.PL

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1.  
  1. Polityka prywatności serwisu internetowego www.lubelskaakademiajezykowa.pl (dalej jako “Serwis”) stanowi część regulaminu korzystania z Serwisu (dalej jako “Regulamin”), który to Serwis umożliwia Użytkownikom dokonanie zakupu wybranych kursów językowych, a dzięki temu rozwój osobisty oraz osiąganie założonych przez Użytkowników celów prywatnych, biznesowych i innych.
  1. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako “RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.
  1. Serwis jest prowadzony przez Spółkę Edu Lub Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bocznej Lubomelskiej 11/4, 20-070 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000995064, REGON:  523267965, NIP:  7123442360.
  1. Spółka jest Administratorem danych osobowych (dalej jako “Administrator”) gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu (dalej jako “Użytkownicy”).
  1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych z Administratorem można się kontaktować się poprzez e-mail: kontakt@l-a-j.pl oraz drogą pocztową na adres siedziby Administratora.

§ 2. Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania

 1.  
  1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych Użytkowników.
  1. Spółka zbiera informacje o Użytkownikach. Może to obejmować informacje, które są przekazywane podczas korzystania z Serwisu, zwłaszcza przy wypełnianiu formularzy podczas dokonywania zapisu na wybrany kurs językowy. Spółka  zbiera również dane osobowe od Użytkowników pośrednio, poprzez m.in. zbieranie informacji o ruchu w Serwisie.
  1. Spółka może zbierać następujące kategorie danych osobowych:
  1. dane powiązane z danym Użytkownikiem Serwisu: Spółka zbiera informacje powiązane z Użytkownikiem takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL lub numer paszportu i adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), a także obywatelstwo, płeć, data urodzenia.
  1. informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu i łączą się z nim: Spółka zbiera informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu. Obejmuje to informacje takie jak: strony oraz podstrony odwiedzane przez Użytkowników, czas dostępu do Serwisu (jak długo Użytkownicy korzystają z Serwisu), jak również wszelkie wybory dokonywane przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu. Obejmuje to również informacje o komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym, którego Użytkownicy używają do łączenia się z Serwisem. Informacje te mogą obejmować szczegóły dotyczące typu urządzenia, unikalnego urządzenia identyfikującego numery, systemy operacyjne, przeglądarki i aplikacje połączone z Serwisem za pośrednictwem urządzenia, dostawców usług internetowych lub sieci komórkowej, adres IP i numer telefonu urządzenia (jeśli dotyczy).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu polegającego na dokonywaniu zakupu wybranego kursu językowego, realizacji dokonanego zamówienia, zarządzania procesem sprzedaży i obsługą, w tym zawarciu Umowy z Użytkownikiem oraz obsługą zapytań za pośrednictwem e-mail oraz obsługą telefoniczną prowadzoną przez Administratora. Niepodanie danych osobowych w danym przypadku będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, jak również brakiem możliwości zarządzania procesem sprzedaży i obsługą przez Administratora.

5. Dane użytkownika wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu oraz jego funkcjonalności, jak również korzystanie z obsługi za pośrednictwem e-mail oraz obsługi telefonicznej, może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Administratora danych – część danych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora stanowi dane osobowe. Administrator może także przetwarzać zbiorcze informacje o Użytkownikach Serwisu.

6. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:

 1.  
  1. dane Użytkownika zawarte w formularzu wypełnianym podczas dokonywania zakupu wybranego kursu językowego, dostępnego w Serwisie, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL lub numer paszportu i adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), w tym obywatelstwo, płeć, data urodzenia
  1. dane dotyczące korzystania z Serwisu, w szczególności adres IP; typ wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji;
  1. dane dotyczące korzystania z Serwisu zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Serwisu;
  1. dane związane z korzystaniem obsługi e-mailowej oraz obsługi telefonicznej;
  1. inne dane związane z korzystaniem przez użytkowników z funkcjonalności Serwisu, m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące np. złożonych reklamacji.

7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz do rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione kursy, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika.

8. Dane osobowe w zakresie danych zwykłych są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1.  
  1. zawarcia i realizacji Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym także korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  1. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  1. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi, jak również w celach marketingu i promocji produktów oraz usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO ),
  1. w pozostałych przypadkach dane osobowe w zakresie danych zwykłych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:

 1.  
  1. w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  1. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
  1. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  1. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, osobie, która zgody udzieliła przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

10. Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344) uzależnione jest od odrębnej zgody Użytkownika. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta.

§ 3. Odbiorcy danych

 1.  
  1. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  1. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT – w tym podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, banki, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
  1. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami;
  1. podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami;
  1. organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).

2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO.

3. W ramach prowadzenia Serwisu Administrator korzysta z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych Użytkowników. Administrator promuje  usługi za pomocą Google Ads, Facebook Ads. Dane zbierane o Użytkownikach są pomocne w lepszym ukierunkowaniu reklam i promocji Właściciela Serwisu, a także służą opracowywaniu kampanii remarketingowych. Administrator dokłada szczególnych starań, aby zachęcić Użytkowników do odwiedzania Serwisu. Dlatego też, aby ulepszyć swe Usługi i udoskonalić Serwis, zbiera w formie bezosobowej za pomocą systemu Google Analytics oraz Google Search Console informacje o Użytkowniku.

4. Administrator może zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

5. Niniejszy Serwis został zaprojektowany również z myślą o osobach niepełnoletnich, i jest też adresowany do osób niepełnoletnich.

§ 4. Uprawnienia Użytkowników

 1.  
  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści jego/jej danych oraz otrzymania ich kopii,
  1. sprostowania, (poprawiania) swoich danych,
  1. usunięcia danych,
  1. ograniczenia przetwarzania danych,
  1. przenoszenia danych
  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją Użytkownika,
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Administrator przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

§ 5. Okres przechowywania danych

 1.  
  1. Spółka będzie przechowywała dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartych z Użytkownikami umów przez okres ich obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  1. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  1. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub stron trzecich, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  1. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody.

§ 6. Środki bezpieczeństwa

 1.  
  1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  1. Administrator przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
  1. Dane osobowe podawane w Serwisie oraz jego subdomenach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§ 7. Pliki cookies

 1.  
  1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Wobec tego dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem danego formularza przez Użytkownika.
  1. W wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w urządzeniach Użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka – cookies), których celem jest ułatwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań Użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.
  1. Jeśli nie wyłączono plików cookies, przyjmuje się, że Użytkownik wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis, a w konsekwencji możliwość dokonywania Rezerwacji w Serwisie, nie będzie działał poprawnie.
  1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitycs, które rejestruje zachowanie Użytkownika w Serwisie.
  1. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego;
  1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  1. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców. Pliki cookies mogą również wykorzystywane w szczególności sieć Google w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Administrator dodatkowo zaleca Użytkownikom zapoznanie się z Polityką Ochrony Prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

8.  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

 1.  
  1. FireFox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,
  1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  1. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
  1. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.

10. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 8. Zmiana Polityki Prywatności

Od czasu do czasu Spółka może aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, dlatego należy okresowo ją przeglądać. Gdy w istotny sposób Spółka dokona zmiany w Polityce Prywatności, zaktualizuje datę „ostatniej modyfikacji” pod treścią Polityki Prywatności. Zmiany w dokonane w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na stronie Serwisu.