Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU WWW.L-A-J.PL

§ 1.

Definicje

 1. Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:
 2. Administrator/Szkoła Językowa – Edu Lub Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bocznej Lubomelskiej 11/4, 20-070 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000995064, REGON:  523267965, NIP:  7123442360. Adresem właściwym do korespondencji jest: ul. Boczna Lubomelskiej 11/4, 20-070 Lublin
 3. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.l-a-j.pl, prowadzona przez Administratora,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu stanowiący integralną część Umowy Kursu,
 5. E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane,
 6. Funkcjonalność Serwisu – specjalnie zaprojektowane dedykowane mechanizmy i rozwiązania, umożliwiające korzystanie w sposób przystępny z Usług, jakie oferuje Serwis, przez wszystkich Użytkowników,
 7. Użytkownik– osoba fizyczna powyżej 15 roku życia, która korzysta z Funkcjonalności Serwisu i dokonuje za jego pomocą zamówienia Kursu językowego,
 8. Uczestnik – Użytkownik, który dokonuje wyboru i zamówienia Kursu Językowego,
 9. Lektor – osoba prowadząca Kurs językowy, wybrana przez Szkołę Językową do świadczenia tych usług,
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą takiej czynności prawnej która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,
 11. Kurs językowy – kurs językowy prowadzony przez Lektora, w formie wybranej przez Użytkownika, obejmujący cykl zajęć edukacyjnych o określonej tematyce, znajdujący się w ofercie albo realizowany zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Uczestnika na warunkach określonych w Umowie Kursu. Tematyka Kursu, dodatkowe wymagania techniczne, jeśli takie powstają, zakres Zajęć, czas trwania i ilość Zajęć, Cena Kursu każdorazowo określone zostaną w Umowie Kursu
 12. Umowa Kursu – umowa zawierana między Użytkownikiem a Administratorem,  na podstawie której Administrator zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić Kurs dla Uczestnika, określająca istotne elementy Kursu oraz warunki świadczenia usługi,
 13. Cena – wartość usługi świadczonej przez Szkołę Językową na rzecz Kursanta określona w Umowie Kursu,
 14. Harmonogram – dokument określający ilość, częstotliwość Zajęć oraz terminy Zajęć zaplanowanych dla danego Kursu, dostępny po podpisaniu Umowy Kursu,
 15. Zajęcia – spotkanie z Lektorem w ramach danego Kursu, w czasie którego Lektor przekazuje wiedzę Uczestnikowi zgodnie z tematyką wybranego przez Uczestnika Kursu, schematu i zasad wyznaczonych przez Szkołę Językową,
 16. Formularz – dokument wypełniany przez Użytkownika celem dokonania Zamówienia Kursu,
 17. Test – test kwalifikacyjny, który musi obligatoryjnie zostać wypełniony przez Użytkownika przed zamówieniem odpowiedniego Kursu językowego, celem weryfikacji poziomu znajomości danego języka i dopasowania do odpowiedniego rodzaju Kursu językowego,
 18. Placówka – znajdująca się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej placówka Szkoły Jezykowej, w której zgodnie z Umową Kursu  realizowany jest Kurs Językowy w formie stacjonarnej,
 19. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Szkołę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Platformy polegające na umożliwieniu Kursantowi udziału w Kursach prowadzonych online.

§ 2.

Informacje Podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności przez Użytkowników, w tym także zasady i warunki dotyczące prowadzenia Kursów Językowych.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Umów Kursów, niezależnie od wybranej formy Kursu Językowego.
 3. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą zweryfikować swój poziom językowy poprzez rozwiązanie Testu oraz wybrać Kurs Językowy zgodnie z preferencjami, dopasowany do swoich potrzeb i wymagań. Użytkownicy mają również możliwość dokonania zamówienia wybranego Kursu Językowego.
 4. Korzystanie z Serwisu ma charakter całkowicie bezpłatny.
 5. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób powyżej 15 roku życia.
 6. Uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: kontakt@l-a-j.pl
 7. Administrator zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże niezmniejszające zakresu funkcjonalności Serwisu  świadczonej na rzecz Użytkownika.
 8. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie:
 9. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
 10. skrzynki e-mail,
 11. przeglądarki Internetowej,
 12. systemu operacyjnego
 13. dostępu do szybkiego i płynnego łącza internetowego.

§ 3.

Zawarcie Umowy Kursu

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania jego postanowień przed dokonaniem zamówienia Kursu Językowego i zawarciem Umowy Kursu.
 2. Zawarcie Umowy Kursu poprzedzone jest Testem. Każdy Użytkownik zainteresowany zamówieniem Kursu Językowego jest zobowiązany do wykonania Testu umożliwiającego weryfikację poziomu językowego.
 3. Po wykonaniu Testu, Użytkownik w przeciągu kilkunastu sekund otrzymuje informację zwrotną dotyczącą poziomu znajomości wybranego przez Użytkownika języka obcego, którego dotyczył Test. Możliwość skorzystania z dostępnych w Serwisie Testów oraz ich wykonanie jest bezpłatne.
 4. W przypadku chęci zamówienia wybranego Kursu Językowego, Użytkownik może bezpośrednio ze strony, na której wyświetla się wynik Testu, przejść do wyboru typu Zajęć według własnych preferencji. W kolejnym kroku Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza oraz postępowania zgodnie z dalszymi komunikatami i wskazówkami wyświetlanymi w Serwisie.
 5. Prawidłowe wypełnienie Formularza powoduje otrzymanie przez Użytkownika na Adres E-mail wskazany w Formularzu, potwierdzenia złożenia zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej udział w Kursie Językowym, pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem dochodzi do zawarcia Umowy Kursu.
 6. Umowa Kursu zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia Zajęć.
 7. Zawarcie Umowy wiąże się ze zobowiązaniami ze strony Szkoły Językowej w stosunku do Uczestnika do przeprowadzenia Kursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umową Kursu, z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalisty.

§ 4.

Zasady realizacji Umowy Kursu

 1. Kurs Językowy może mieć charakter kursu grupowego albo indywidualnego, a także może odbywać się w formie stacjonarnej bądź online. Forma wybranego przez Użytkownika Kursu Językowego jest określona w Umowie Kursu, a także otrzymanym przez Użytkownika potwierdzeniu zamówienia Kursu Językowego.
 2. Kurs rozpoczyna się w terminie określonym w Umowie i Harmonogramie Kursu.
 3. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia Zajęć w liczbie określonej w Umowie na Kurs.
 4. Czas trwania jednych Zajęć oraz ilość Zajęć są każdorazowo określone w Umowie Kursu. Czas trwania Zajęć oraz ilość Zajęć mogą zostać określone odmiennie dla każdego z Kursów organizowanych przez Szkołę Językową.
 5. W przypadku wyboru przez Uczestnika Kursu Językowego w formie stacjonarnej, Zajęcia odbywają się w Placówce, pod adresem ul. Lipowa 22/2, 20-024 Lublin
 6. W przypadku wyboru przez Uczestnika Kursu Językowego w formie online, Zajęcia takie odbywają się na platformie Google Meet, a minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w Kursie Językowym to:
 7. CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany),
 8. Pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane),
 9. System operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13, (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS,
 10. Przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w najnowszych wersjach,
 11. Łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach,
 12. Konto Google.
 13. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Kursu Językowego online każdorazowo należy włączyć opcje „Włącz mikrofon” oraz „Włącz kamerę” aby umożliwić przysyłanie obrazu i dźwięku. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż rezygnacja z włączenia ww. opcji może wpłynąć na niższą jakość i efektywność Kursu Językowego online.
 14. W przypadku absencji Lektora prowadzącego Kurs, Szkoła Językowa może wyznaczyć innego Lektora, który w zastępstwie poprowadzi Kurs. W przypadku braku możliwości wyznaczenia osoby, która w zastępstwie poprowadzi Kurs, Szkoła Językowa zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika o takiej sytuacji oraz do zaproponowania innych osób pełniących rolę Lektora lub zmiany terminów prowadzenia Zajęć określonych w Harmonogramie.
 15. Szkoła Językowa, w razie konieczności może na stałe wyznaczać nowe osoby w charakterze Lektora do prowadzenia Kursów Językowych.
 16. Uczestnik który dokonał wyboru Kursu Językowego w postaci zajęć grupowych, ma prawo zmienić grupę zajęciową zamówionego Kursu Językowego na inną spośród grup w Szkole Językowej, w których dostępne są wolne miejsca, składając podanie do Szkoły Językowej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, która wskaże Uczestnikowi dostępne grupy. Zmiana grupy nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, o ile jest to grupa zajęciowa tego samego Kursu Językowego w tej samej Cenie co dotychczasowy Kurs i o ile podanie o zmianę zostało złożone w terminie 30 dni od startu Kursu. W przypadku, gdy Cena Kursu Językowego w nowej grupie zajęciowej jest wyższa niż w grupie zajęciowej, do której zapisany był Uczestnik, zobowiązuje się on dopłacić różnicę do Ceny Kursu Językowego w nowej grupie zgodnie z cennikiem przedstawionym przez Szkołę Językową. W przypadku, gdy Cena Kursu Językowej w nowej grupie jest niższa niż w grupie, do której zapisany był Uczestnik, Szkoła Językowa dokona zwrotu różnicy, wynikającej z Ceny Kursu Językowego.
 17. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego dokonywania opłat za Kurs Językowy zgodnie z informacjami w Umowie Kursu, ponadto zobowiązany jest  do zachowania punktualności, przygotowania się do zajęć, posiadania materiałów np. podręczników lub materiałów ćwiczeniowych, jeżeli są wymagane, oraz aktywnego udziału w zajęciach. Kursant nie może przeszkadzać w Zajęciach oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych lub narodowych.
 18. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia określonej w Harmonogramie oraz Umowie Kursu ilości Zajęć w Kursie Językowym
 19. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu Językowego w trakcie jego trwania może nastąpić tylko za wyraźną zgodą Uczestnika i wiąże się z okolicznością, iż Uczestnik nie będzie uczestniczył w Zajęciach, które odbyły się przed jego przystąpieniem do Kursu Językowego.
 20. Kurs Językowy zostaje zrealizowany w całości w przypadku przeprowadzenia przez Szkołę określonej Harmonogramem oraz Umowie Kursu Zajęć bez względu na frekwencję Uczestnika.
 21. Rozliczenie Kursu nastąpi po jego zakończeniu, na wniosek Uczestnika zgłoszony za pośrednictwem wiadomości elektronicznej w terminie 14 dni od zakończenia Kursu. Rozliczenie Kursu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku przez Uczestnika i będzie polegało na przedstawieniu zestawienia ilości przeprowadzonych Zajęć począwszy od dnia rozpoczęcia Kursu Językowego do momentu jego zakończenia tj. do dnia przeprowadzenia ostatnich Zajęć, zgodnie z Harmonogramem Kursu Językowego. Jeżeli liczba zorganizowanych w tym czasie Zajęć przez Szkołę Językową jest sumarycznie mniejsza niż liczba określona w Umowie oraz Harmonogramie, Uczestnik może domagać się od Szkoły Językowej zwrotu ceny za każde niezrealizowane Zajęcia. W celu uzyskania ewentualnego zwrotu, Klient jest zobowiązany zgłosić taki wniosek za pośrednictwem wiadomości elektronicznej – w terminie 14 dni od dnia uzyskania zestawienia.
 22. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę Językową, Szkoła Językowa zaproponuje dodatkowy termin zajęć umożliwiający realizację liczby godzin zgodnej z programem Kursu.
 23. W przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach:
  1. Szkoła może zaproponować Uczestnikowi uczestniczenie w Zajęciach w dodatkowym terminie, celem uzupełnienia braków przez Uczestnika wynikających z braku uczestnictwa w Zajęciach.
  2. W przypadku nieobecności na Zajęciach oraz niekorzystaniu przez Uczestnika z możliwości uczestniczenia w zajęciach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Klient nie jest uprawniony do dochodzenia od Szkoły Językowej zwrotu opłat poniesionych za Zajęcia, w których Uczestnik nie brał udziału.
  3. W przypadku Kursu Językowego prowadzonego w formie indywidualnej, Uczestnik jest zobowiązany do zawiadomienia o odwołaniu zajęć nie później niż 24 godziny przed terminem zajęć, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. W przypadku braku dotrzymania tego terminu, Zajęcia przepadają, bez możliwości odbycia ich w innym terminie przez Uczestnika.
  4. Uczestnik przystępując do Kursu Językowego jest świadomy,  że jego rezultaty osiągnięte w wyniku odbycia Kursu Językowego zależne są również od jego pracy oraz zaangażowania, a także stosowania się do poleceń i wskazówek Lektora.
 24. Niedozwolone jest:
  1. korzystanie z Kursu Językowego w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, posługiwania się wulgaryzmami lub obraźliwymi określeniami,
  2. podawanie się za innego Uczestnika,
  3. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich i/lub Szkoły Językowej oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Szkoły Językowej
  4. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Uczestników i Lektora,
  5. przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej,
  6. umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Kursant.
 25. Udział w Kursie Językowym jest zakazany dla osób niebędących jego Uczestnikami.
 26. Po ukończeniu Kursu, Uczestnik otrzymuje certyfikat lub dyplom (w zależności od typu Kursu).
 27. W przypadku Kursów Językowych grupowych i indywidualnych w formie stacjonarnej warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie przez Kursanta wszystkich testów na poziomie min. 60% oraz frekwencja na poziomie nie mniejszym niż 70%.
 28. W przypadku Kursów Językowych grupowych i indywidualnych w formie online warunkiem otrzymania certyfikatu jest frekwencja na poziomie nie mniejszym niż 70% oraz pozytywna ocena postępów Uczestnika dokonana przez Lektora. 

§ 5.

Płatności

 1. Cena Kursu oraz forma płatności za Kurs określone są w Umowie Kursu.
 2. Cena Kursu zawiera podatek VAT.
 3. Szkoła umożliwia dokonywanie płatności za Kurs Językowy w formie ratalnej. Szczegółowe warunki płatności za Kurs określa Umowa na Kurs.
 4. Każdorazowo opłata za Kurs uiszczana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Szkołę Językową.
 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Szkoły Językowej.
 6. W przypadku braku terminowego wniesienia opłaty za pierwszą ratę przez Uczestnika zamówiony przez niego Kurs Językowy nie zostanie względem niego uruchomiony.
 7. Szkoła Językowa rozpocznie naliczanie kolejnych opłat za Kurs Językowy po przeprowadzeniu pierwszych Zajęć.
 8. W przypadku braku terminowego wniesienia opłaty za którąkolwiek z rat (oprócz pierwszej) Szkoła Językowa uprawniona jest do podjęcia następujących czynności:
 9. skierowania do Uczestnika wezwania do zapłaty zaległości w dodatkowym terminie,
 10. uniemożliwienie Uczestnikowi udziału w Zajęciach wraz z zablokowaniem dostępu do Zajęć – po uprzednim wezwaniu Klienta do uregulowania zaległej płatności w dodatkowym terminie 7 dni od dnia przesłania wezwania przez Klienta pod rygorem uniemożliwienia udziału w Zajęciach albo zablokowania dostępu do Zajęć,
 11. rozwiązania Umowy Kursu z Uczestnikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Uczestnika do uregulowania zaległej płatności w dodatkowym terminie 7 dni od dnia przesłania wezwania przez Uczestnika pod rygorem rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Szkoła Językowa jest uprawniona do zmiany liczby Lekcji w trakcie odbywania Kursu Językowego, a także Ceny Kursu Językowego w trakcie jego obowiązywania. W przypadku zajścia którejkolwiek ze zmian w Kursie Językowym Szkoła Językowa poinformuje o zmianie Uczestnika. Szkoła Językowa wskaże również nową ilość Lekcji bądź nową Cenę (w zależności od tego, który aspekt został poddany zmianie). W takim przypadku Klient uprawniony jest do rozwiązania zawartej Umowy przed wejściem w życie zmiany. W przypadku braku złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przed wejściem w życie zmiany uznane zostanie, że Uczestnik ją zaakceptował.

§ 6.

Wypowiedzenie Umowy Kursu

 1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę Kursu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Szkoła Językowa zobowiązana jest do świadczenia usług w okresie wypowiedzenia, a Klient jest zobowiązany do uregulowania płatności za te usługi.
 3. Szkoła Językowa posiada w ofercie Kursy Językowe, w przypadku których nie istnieje możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Powyższa okoliczność zostanie każdorazowo określona w Umowie Kursu.
 4. Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@l-a-j.pl  lub w formie pisemnej na adres siedziby Szkoły Językowej. Szkoła Językowa potwierdzi przyjęcie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Kursu z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 5. Wypowiedzenie Umowy Kursu nie powoduje powstania po stronie Szkoły Językowej obowiązku zwrotu dokonanych przez Uczestnika wpłat z tytułu zamówienia Kursu Językowego i realizacji Umowy Kursu.
 6. Grupa zajęciowa Kursu Językowego może zostać zlikwidowana, jeżeli liczebność grupy wynosi mniej niż 60 % stanu maksymalnego określonego w Umowie Kursu. W takiej sytuacji, w zależności od wyboru Uczestnika, przysługuje mu możliwość kontynuacji Kursu Językowego w innej zaproponowanej przez Szkołę Językową grupie, bądź wypowiedzenia Umowy Kursu. W przypadku, gdy Cena Kursu w nowej wybranej przez Uczestnika grupie jest niższa niż w zlikwidowanej grupie, do której zapisany był Uczestnik, Szkoła Językowa dokona zwrotu różnicy, wynikającej z Ceny Kursu Językowego. W przypadku wypowiedzenia przez Uczestnika Umowy Kursu, Szkoła Językowa zwróci Uczestnika dokonane wpłaty, z jednoczesnym rozliczeniem odbytych zajęć.
 7. Szkoła Językowa zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej grupy zajęciowej wybranego Kursu Językowego, w przypadku niewystarczającej liczebności grupy zajęciowej. W takiej sytuacji, według wyboru Uczestnika, może on zostać przeniesiony do innej grupy zajęciowej bądź wypowiedzieć Umowę Kursu. W razie zaistnienia sytuacji  złożenia wypowiedzenia wobec nieuruchomienia grupy zajęciowej wybranego Kursu Językowego, Szkoła Językowa jest zobowiązana do dokonania zwrotu wpłaconych przez Uczestnika środków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Szkołę Językową wypowiedzenia w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność.

§ 7.

 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w szczególności w zakresie Kursu Językowego zgodnie z właściwymi przepisami w terminie 2 miesięcy od zaistnienia podstawy do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownik może również złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu oraz działania Administratora podejmowane w toku realizacji zamówień. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych Serwisu lub przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@l-a-j.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 3. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,datę
 4. zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 5. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,wszelkie
 6. okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. Reklamacje należy składać Szkole Językowej pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Szkoły lub na stronie internetowej www.l-a-j.pl.
 8. Szkoła Językowa rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, drogą elektroniczną, na Adres E-mail wskazany przez Uczestnika podczas wypełniania Formularza.
 9. Szkoła Językowa nie udziela gwarancji na żaden Kurs Językowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Odstąpienie od Umowy Kursu

 1. W przypadku Umów Kursu zawartych na odległość, Uczestnik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy na Kurs.
 2. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Kursu po zgłoszeniu żądania świadczenia mu Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Kursu, ma obowiązek zapłaty za Zajęcia odbyte do chwili odstąpienia od Umowy Kursu. Kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim oblicza się proporcjonalnie do zakresu odbytych zajęć Kursu względem uzgodnionej w Umowie Kursu Ceny za cały Kurs.

§ 9.

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Administrator nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Dostawców oraz za realizację umowy świadczenia Usług, zawartej pomiędzy Dostawcami, a Odbiorcami za pośrednictwem Serwisu, jednak podejmują stałe działania w celu monitorowania i podnoszenia jakości tych Usług.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Wyłączne prawa autorskie do serwisu www.l-a-j.pl oraz kodu źródłowego należą do Administratora i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 poz. 1231 z późn. zm.). Kopiowanie oraz udostępnianie osobom trzecim wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.
 2. Administrator może z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności Serwisu, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Serwisu, zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących Umowy lub usług, wprowadzanie nowych funkcjonalności w Serwisie)  dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu w Serwisie.
 4. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Umów Kursu zawieranych przez Uczestników przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Uczestnik może skontaktować się ze Szkołą Językową listownie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem +48 572 580 770 oraz za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres kontakt@l-a-j.pl
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.